Δίκτυα

Το Κ.Π.Ε. Κόνιτσας

 • Συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο με θέμα: «Παραδοσιακοί οικισμοί και Φύση».  

Το αντικείμενο του Δικτύου:

Είναι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περίγυρο, η αλληλεπίδραση του φυσικού με το πολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα η ένταξη των οικισμών στο χώρο, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος στήριξε τη ζωή του στη φύση, επέδρασε σ’ αυτήν και δέχτηκε τις επιδράσεις της, η διαχείριση του γεωγραφικού χώρου και του φυσικού πλούτου  με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον και η  σύγκριση της παραδοσιακής με τη σύγχρονη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Θεματικές ενότητες:

 • Αρχιτεκτονική (πολεοδομική οργάνωση του οικισμού-αρχιτεκτονικό σχέδιο, μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον)
 • Φυσικό περιβάλλον μέσα και γύρω από τον οικισμό – γεωμορφολογία, χλωρίδα, πανίδα – αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης
 • Παραγωγή – κοινωνία – οικονομία
 • Οικονομικές δραστηριότητες που εκπορεύονται από το φυσικό περιβάλλον – κοινωνική οργάνωση – αξίες, ήθη, παραδόσεις
 • Ενεργειακές ανάγκες του οικισμού, πηγές ενέργειας χτες και σήμερα, επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • Κατοικία και κλίμα: επίδραση του κλίματος στην οργάνωση των οικισμών και την κατασκευή των οικιών (παραδοσιακές πρακτικές και σύγχρονες βιοκλιματικές κατοικίες)
 • Τα κτίσματα εκτός του οικισμού, αγροτικές κατασκευές (νερόμυλοι, γεφύρια, παρεκκλήσια, καλύβια, αλώνια, βρύσες, σκάλες, λιθόστρωτα, στάνες, αναβαθμίδες και άλλες ξερολιθικές κατασκευές, αυλάκια ύδρευσης, φράχτες).  Η σημασία τους για τη διαβίωση, την τοπική οικονομία και την επικοινωνία.
 • Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης των παραδοσιακών οικισμών. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα των παραδοσιακών οικισμών και του φυσικού τους περιβάλλοντος
 • Επαναχρησιμοποίηση δομικών και άλλων υλικών στις παραδοσιακές και τις σύγχρονες κοινωνίες

Στόχοι του δικτύου

 • Η επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας, μέσω του κοινού προγράμματος, για την ανταλλαγή παιδαγωγικού υλικού, πληροφοριών, εμπειριών και απόψεων
 • Η διασύνδεση μέσω συμπράξεων των σχολείων, ανταλλαγής επισκέψεων, ή μέσω διαδικτύου, αλληλογραφίας, κοινής περιβαλλοντικής δράσης, κοινών εκδόσεων κ.α.
 • Η επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη των περιβαλλοντικών ομάδων
 • Η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στην κατανόηση της σχέσης των παραδοσιακών οικισμών με τη φύση
 • Η δημιουργία ενός κοινού πλάνου μελέτης και ενός κοινού συστήματος αξιών για την προστασία, την ανάπτυξη των οικισμών και την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Η παραγωγή παιδαγωγικού υλικού, επιστημονικά ελεγμένου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις μαθητικές ομάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όταν προσεγγίζουν το περιβάλλον

Ειδικοί  στόχοι

Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετώντας τους παραδοσιακούς οικισμούς:

 • Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης και την αλληλεξάρτηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Να γνωρίσουν χώρους οι οποίοι διατηρούν  την ταυτότητα του ελληνικού  τοπίου και αντιστέκονται στην πολιτισμική  αφομοίωση.
 • Να αποκτήσουν επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά
 • Να ανιχνεύσουν το λιτό τρόπο ζωής του απλού ανθρώπου, ο οποίος λειτουργούσε στο μέτρο των πραγματικών του αναγκών
 • Να γνωρίσουν τα έργα των παλιών μαστόρων και να πάρουν τα μηνύματα της αρμονίας και του μέτρου.
 • Να αποκτήσουν επίγνωση των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων των χώρων μελέτης.
 • Να προτείνουν πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον  και δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης
 • Να δράσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους για την άρση αυτών των προβλημάτων.
 • Να συγκρίνουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον στις προβιομηχανικές και τις σύγχρονες κοινωνίες
 • Να προσεγγίσουν το λαϊκό πολιτισμό, να συναντήσουν τα στοιχεία που απόμειναν στο χώρο και καταδεικνύουν μια ιδεολογία σεβασμού προς τη φύση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωτόκολλο συνεργασίας